Logo PAVAMTIO

Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech

Participací k prostředí pro autonomní vozidla ve městech

Řešitelský tým

Centrum dopravního výzkumu
Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Bylo zřízeno v roce 1992 jako právní nástupce českých částí Výzkumného ústavu dopravního v Žilině.

Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.

Od roku 2014 je CDV znaleckým ústavem v dopravních oborech, dopravních stavbách a příbuzných oborech.

Máte na nás dotaz, potřebujete poradit nebo se jen podělit o názor? Líbí se Vám náš projekt nebo máte návrh na jeho vylepšení? Můžete se na nás obrátit prostřednictvím e-mailu pavamtio@cdv.cz, nebo využít kontaktního formuláře.

Aplikační garanti

Ministerstvo dopravy ČR
Inovační centrum Ústeckého kraje
Město Brno

Řešitelé

Mgr. et Mgr. Petr Zámečník

Petr vystudoval psychologii a sociologii na Masarykově univerzitě a od roku 2008 pracuje v oblasti lidského faktoru v dopravě se specializací v dopravní psychologii, zejména na chování účastníků dopravy. V rámci výzkumné práce se věnuje evaluačnímu výzkumu dopravních opatření a politik, aplikaci humanitních věd v dopravě a dopravní bezpečnosti. Je akreditovaným dopravním psychologem, psychoterapeutem, specialistou na první pomoc při dopravních nehodách a garantem dopravně psychologickcých laboratoří v Centru dopravního výzkumu. Pracuje v rámci dopravně psychologické skupiny vedené prof. Risserem (University of Lund, Sweden). Aktivně působí v řadě mezinárodních organizací a asociací, například v TPI – Traffic Psychology International, kde vede pracovní skupinu zaměřenou na autonomní vozidla, či v International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety (ICADTS), kde funguje v pracovní skupině na alkoholové zámky.

petr.zamecnik@cdv.cz

Mgr. Marek Tögel

Je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity oboru Aplikovaná geografie a v současné době pokračuje v doktorském studiu v oboru Regionální geografie a regionální rozvoj. Od roku 2012 pracuje jako výzkumný pracovník v Centru dopravního výzkumu, v. v. i., kde se v praktickém ohledu zabývá problematikou dopravního plánování a tvorby dopravních strategií. Z výzkumného hlediska se zabývá především problematikou prostorového dopravního chování obyvatel a dopravním modelováním. Mezi nejvýznamnější výzkumné projekty, na kterých se podílí, jsou projekty RODOS – Centrum pro rozvoj dopravních systémů (TE01020155), DENAK – Volba destinace nákupních aktivit a vliv na dopravní chování (interní grant CDV) nebo Minimální standardy návrhu modelů pro dopravní plánování (TA04031189). Ze zakázek smluvního výzkum mezi nejvýznamnější patří Studie proveditelnosti nízkoemisních zón v podmínkách hlavního města Prahy (2013 - 2014), Územní generel dopravy hl. m. SR Bratislavy (2014 - 2015), Plán udržitelné městské mobility města Olomouc (2016 - 2017) nebo eFEKTA Posilování městského úřadu Litoměřice a Drážďany v oblasti udržitelné mobility (2017 - 2019). Dále je členem mezinárodních (ECTRI, COST Action) i národních odborných sdružení při MD ČR (Komise pro posuzování dokumentů městské mobility, Platforma pro plně autonomní vozidla).

marek.togel@cdv.cz

Mgr. Daniel Szabó

Úspěšně ukončil magisterské studium Humanitních enviromentálních studií na Masarykově univerzitě. Během studia se věnoval oblasti urbánní politické ekologie dopravních systémů se zaměřením na znečištění ovzduší. V roce 2016 absolvoval studijní pobyt na Tata Institute of Social Science, Mumbai, se zaměřením na městskou správu a politiku. Od července 2017 je výzkumným pracovníkem Centra dopravního výzkumu, kde pracuje v rámci Divize lidského faktoru v dopravě a dopravního modelování.

daniel.szabo@cdv.cz

Mgr. Petr Kouřil

V současné době pracuje jako výzkumný pracovník v Centru dopravního výzkumu, na Divizi lidského faktoru v dopravě a dopravního modelování, kde se především zabývá problematikou sběru dat o dopravním chování. Je absolventem Masarykovy univerzity v oboru sociologie. V rámci svého působení na Centru dopravního výzkumu se podílel na řešení řady projektů, zejména pak "Zvýšení efektivity a přesnosti dopravních průzkumů pomocí informačních a komunikačních technologií" (2011-2014), "Územní generel dopravy hl. m. SR Bratislavy" (2014-2015), "Plán udržitelné městské mobility města Olomouc" (2016-2017). V současnosti koordinuje první celostátní průzkum dopravního chování v ČR "Česko v pohybu" (2017-2019).

petr.kouril@cdv.cz

Mgr. Vít Gabrhel

V současné době pokračuje v doktorském studiu na Fakultě sociálních studií, Masarykově univerzitě, kde předtím úspěšně ukončil studium psychologie a sociologie na bakalářském stupni a psychologie na magisterském stupni. Během studia se zaměřil na metodologii kvantitativního výzkumu, statistickou analýzu dat a psychometriku. V průběhu studia se podílel na několika výzkumných projektech v rámci Masarykovy univerzity (např.ELSPAC (2014) a Re-Play (2013)). Mezi lety 2011 a 2015 opakovaně spolupracoval s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, kde se zaměřil zejména na problematiku profesní orientace středoškolských studentů v ČR. Jako výzkumný asistent se v roce 2014 zapojil do projektu The Human Groups In Public Spaces organizovaný University of Oxford. V roce 2015 absolvoval odbornou stáž na University of Cambridge, Corpus Christi College. Od července 2015 je výzkumným pracovníkem Centra dopravního výzkumu, kde pracuje v rámci Divize lidského faktoru v dopravě a dopravního modelování.

vit.gabrhel@cdv.cz

Mgr. Hana Syslová

V rámci studia na VŠ se specializovala na téma migrace, identity a extremismu. Na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě působila v letech 2008-2010 jako projektová asistentka na migračním výzkumu EDUMIGRON. Jako koordinátorka projektů v oblasti migrace působila také v neziskové organizaci NESEHNUTÍ v letech 2010 – 2016. V letech 2016 -2017 byla zapojena jako externí spolupracovnice na Magistrátu města Brna, Odbor kultury jako socioložka - analytička, kde se podílela na tvorbě Strategie pro kulturu a kreativní odvětví. Od září 2017 pracuje na Centrum dopravního výzkumu na pozici výzkumné pracovnice na Oblasti analýz dopravního chování a modelování dopravy. Je koordinátorkou projektů eFEKTA jehož cílem je vytvořit plán udržitelné mobility (PUMM) pro Litoměřice a PAVAMTIO vyvíjejícím metodiku implementace služeb a technologií autonomních vozidel pro veřejnou správu a její promítnutí do strategických dokumentů ČR formou návrhů pro aktualizaci Akčního plánu AV ČR. Je členkou pracovní skupiny Autonomních vozidel, v jejímž rámci se podílí na koordinaci skupiny a zapojuje se do projektů pro tuto oblast jako socioložka – analytička.

hana.syslova@cdv.cz

Ing. Roman Čampula

Roman Čampula je absolventem Vysokého učení technického v Brně, a to na Fakultě informačních technologií, studijní obor Informační technologie a na Fakultě podnikatelské, studijní obor Informační management. Od roku 2013 pracuje v Centru dopravního výzkumu, v. v. i. jako výzkumný pracovník se zaměřením na dopravní modelování. Od roku 2018 působí jako vedoucí oblasti analýz dopravního chování a modelování dopravy. Po celou dobu svého působení na tomto pracovišti se zabývá tvorbou dopravních modelů, automatizovaným zpracováním dat a projektovým managementem. Během svého studia a následného zaměstnání získal certifikát Microsoft Certified Professional a certifikát PRINCE2 Foundation. Na denní bázi se zabývá využíváním moderních technologií k tvorbě webu, jazykem R pro zpracování dat a nástroji pro řízení projektů. Mezi významné projekty, do kterých se zapojil, patří projekt RODOS - centrum pro rozvoj dopravních systémů, projekt Minimální standardy návrhu modelů pro dopravní plánování, zakázka na zpracování dopravního modelu obchvatu Bratislavy, několik studií pro zavedení nízkoemisních zón a dílčí činnosti v rámci zpracování plánů udržitelné městské mobility. Jeho ambicí je posunout problematiku modelování dopravy v souladu se směrem, kam se ubírá současný vývoj. Lze jmenovat například agentní simulace, přizpůsobení novým systémům řízení dopravy, autonomním vozidlům nebo prvkům smart cities.

roman.campula@cdv.cz