Logo PAVAMTIO

Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech

Participací k prostředí pro autonomní vozidla ve městech

O projektu

Úvod do problematiky

Projekt "Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech" (PAVAMTIO) je zaměřen na výzkum možností zavedení systémů MaaS (mobility-as-a-service) v souvislosti s autonomními vozidly (AV) v českých městech a regionech.

Mobilitní služby jako carsharing, carpooling/ridesharing, ridesourcing či v širším pojetí i veřejná doprava, jsou v dopravních systémech současných českých měst méně koneteakurenceschopné ve srovnání s individuání automobilovou dopravou. Zároveň lze předpokládat, že jejich častější využívání přináší benefity v podobě snižování negativních dopadů dopravy na obyvatele a veřejný prostor. Technologie AV je prostředkem pro rozvoj celé řady těchto mobilitních služeb, které mohou nahradit či konkurovat stávající velmi oblíbené individuální automobilové dopravě. S využitím AV mohou tyto služby být využity širším okruhem zákazníků a efektivnějším způsobem za nižší cenu. Tímto způsobem mohou být dlouhodobě uspokojovány rostoucí a rozličné nároky obyvatel na přepravu po městě či v blízkém okolí.

Praktickým problémem zůstává postup implementace těchto technologií v českém prostředí. Především je třeba analyzovat v krátkodobém a střednědobém horizontu budoucí trendy v oblasti technologií AV a umožnit městským a regionálním samosprávám zavést tyto mobilitní služby s využitím AV. Pro zavedení a provoz těchto systémů ve městech je třeba splnit celou řadu podmínek na evropské, státní i regionální a městské úrovni. Městské a regionální samosprávy, které budou mít zájem zavádět tyto technologie a inovativní dopravní systémy, budou moci využít výsledky projektu pro plánování konkrétních projektů a opatření v souvislosti s  AV a připravit tak vhodné podmínky pro zapojení těchto systémů do dopravy ve městě či regionu.

Projekt je řešen participativním způsobem, tj. do výzkumu jsou v průběhu řešení projektu postupně zapojeni odborníci z akademické i soukromé sféry, veřejné správy a veřejnosti. Technologie AV a její možnosti pro budoucí využití jsou v současné době zatím nejasné. Nicméně zcela jistě lze očekávat celospolečenské dopady nejen samotné technologie, ale především nových způsobů přepravy, které technologie společnosti umožní. Doprava a dopravní inovace je téma silně interdisciplinární a dotýká mnoha sfér společnosti. Z tohoto důvodu nelze hledat způsoby řešení v uzavřeném malém odborném týmu, ale je třeba zapojit široké spektrum odborníků, kteří mohou přinést rozdílné pohledy na danou problematiku. V případě zájmu o zapojení do projektu navštivte sekci Registrace.

Přínosy projektu

Přínosy projektu PAVAMTIO spočívají ve vytvoření odborných materiálů, které budou sloužit širokému spektru beneficientů. Zaprvé se jedná o veřejné samosprávy měst a regionů, pro které je určena metodika implementace mobilitních služeb v souvislosti s AV. Zadruhé se jedná o Ministerstvo dopravy ČR, pro které je určen podklad pro aktualizaci akčního plánu podpory rozvoje technologie AV v České republice. V tomto dokumentu budou formulována doporučení odborníků akademické sféry, odborníků městských a regionálních samospráv a další závěry vzniklé na základě analýzy veřejného mínění. A zatřetí se jedná o veřejnost a zástupce odborné sféry, pro které bude určena odborná monografie a další materiály ve formě prezentací či případných článků apod.

Bližší informace o plánovaných výstupech projektu naleznete v sekci Mapa projektu.