Logo PAVAMTIO

Podpora implementace technologie autonomních vozidel a inovativních mobilitních služeb v českých městech a regionech

Participací k prostředí pro autonomní vozidla ve městech

Projekt PAVAMTIO byl schválen k podpoře

S radostí vám oznamujeme, že projekt PAVAMTIO byl schválen Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) k podpoře. Projekt je realizován Centrem dopravního výzkumu, v. v. i ve spolupráci s aplikačními garanty Ministerstvem dopravy, Inovačním centrem Ústeckého kraje a Odborem dopravy MMB. Hlavním cílem projektu je vytvořit a poskytnout zainteresovaným subjektům veřejné správy metodické podklady pro zavádění technologií autonomních vozidel, aby mohli na jejich základě činit kompetentní, informovaná rozhodnutí a strategická opatření v dopravním plánování. Následně tuto metodiku také promítnout do strategických dokumentů ČR formou návrhů pro aktualizaci Akčního plánu AV ČR.

Projekt se bude realizovat v období 2018 - 2021. V úvodní fázi bude vypracována analýza současného stavu aplikací spojených s autonomními auty v ČR, která poslouží jako základ pro tvorbu scénářů budoucího vývoje. Při tvorbě výstupů bude hrát zásadní roli triangulace postojů a poznatků tří hlavních skupin aktérů tvorby veřejné politiky (laická veřejnost, odborná veřejnost a veřejná správa). Všechny tři skupiny aktérů budu průběžně spolupracovat s řešitelským týmem a skrze různé participační a komunikační nástroje (průzkum postojů, kulaté stoly, odpovědní formuláře, hloubkové rozhovory, konference) spoluvytvářet výstupy projektu tak, aby byl plně využitý rozdílný potenciál těchto skupin a zároveň byla dosažena vícenásobná validace zjištění a závěrů projektu. Z tohoto důvodu byly vytvořeny a spuštěny webové stránky projektu, které jsou určeny jak pro vnitřní komunikaci a diskuzi mezi zainteresovanými subjekty, tak pro snažší diseminaci výsledků projektu mezi potenciální beneficienty projektu. O možnosti jak se do projektu zapojit se dočtete více na stránce "Chci se zapojit".

Zpět na všechny aktuality